Oulun ammattikorkeakoulussa on neljä tuutoroinnin opintojaksoa. Opintojaksot sisältävät OSAKOn järjestämän koulutuksen, tuutorina toimimisen ja oppimispäiväkirjan kirjoittamisen opintopisteiden hakemiseksi. Opintojaksojen tarkemmat vaatimukset löytyvät alta opintojaksokuvauksista.

Voit tutustua tuutorikoulutusten materiaaleihin ja tuutorioppaisiin materiaalipankista, josta löydät myös oppimispäiväkirjan ohjeen.

Lisätietoja opintojaksoista antaa OSAKOn koulutussihteeri.

Y00040F Perustuutorointi: 3 op

Tavoitteet: Perustuutoritoimintaan osallistuva opiskelija osaa toimia erilaisissa vuorovaikutus-, esiintymis- ja
ryhmänohjaustilanteissa. Hän osaa organisoida vertaisohjaukseen liittyviä asioita ja suunnitella ajankäyttöään. Hän osaa analysoida vertaistensa tarpeita vertaisohjaukselle.

Sisältö: Perustuutorin tehtävät ja vastuut, tuutorina toimiminen, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot, ryhmän
ohjaaminen ja neuvominen.

Esitietovaatimukset: Ei vaadittavia esitietoja.

Lisätiedot: Tuutoritoiminnasta kirjoitettava oppimispäiväkirja ja kuukausittainen raportti palautetaan opintoohjaajalle
tai tutkintovastaavalle ja OSAKOn koulutussihteerille. Koulutussihteeri suosittelee opintojakson hyväksymistä tai hylkäämistä opinto-ohjaajalle tai tutkintovastaavalle, joka antaa suoritusmerkinnän.

Arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty

Arviointimenetelmät: Tuutorin peruskoulutukseen osallistuminen, tuutorina toimiminen yhden lukuvuoden ajan, oman yksikön tuutorikokouksiin osallistuminen sekä oppimispäiväkirja sisältäen kuukausittaisen raportin tuutoritoiminnasta.

Kirjallisuus: Tuutorin käsikirja.

Y00027E International tutoring: 3 op

Objectives: Student who participates in international tutoring can work in different situations where skills in interaction, performing and group guidance are needed. Student knows how to organize the tutoring of his or her tutoree group and plan timetables accordingly. Student can interact with people from different countries in English.

Content: Duties and responsibilities of a tutor, working as a tutor, interaction and performing skills, group guidance and counseling, understanding cultural diversity.

Prerequisites: No prerequisites.

Further information: The study diary and monthly report of tutor activities has to be returned to OSAKO’s Secretary of Educational Affairs. Secretary of Educational Affairs recommends either pass or fail of the course to the study counselor or head of the degree programme.

Evaluation criteria: Approved/failed

Requirements: Participation in international tutor training, working as an international tutor for one full academic year, a study diary including a monthly report on tutor activities, participation in the tutor meetings of the student’s own school.

Literature: International Tutor’s Guide.

Y00039F Laaja vertaisohjaus, 4 op

Tavoitteet: Vertaisohjaukseen osallistuva opiskelija osaa toimia erilaisissa vuorovaikutus-, esiintymis- ja
ryhmänohjaustilanteissa. Hän osaa organisoida vertaisohjaukseen liittyviä asioita ja suunnitella
ajankäyttöään. Hän osaa analysoida vertaistensa tarpeita vertaisohjaukselle. Opiskelija ymmärtää
opiskelukyvyn käsitteen osana opiskelijoiden vertaisohjausta.

Sisältö: Tuutorin tehtävät ja vastuu, kokemustuutorina tai liikuntatuutorina toimiminen, vuorovaikutus- ja
esiintymistaidot, ryhmän ohjaaminen ja neuvominen, opiskelukyvyn käsite.

Esitietovaatimukset: Y00040F Perustuutoroinnin tai Y00027E International Tutoring’n perusteet.

Lisätiedot: Opintojakso sisältää Perustuutoroinnin/International Tutoring’n opintojakson. Laajaa
vertaisohjauksen opintojaksoa suorittava opiskelija voi hakea opintopisteitä, jos on toiminut
perustuutorina vähintään kaksi vuotta tai on toiminut yhden lukuvuoden liikuntatuutorina.
Tuutoritoiminnasta kirjoitettava oppimispäiväkirja ja kuukausittainen raportti palautetaan opintoohjaajalle
tai tutkintovastaavalle ja OSAKOn koulutussihteerille. Koulutussihteeri suosittelee
opintojakson hyväksymistä tai hylkäämistä opinto-ohjaajalle tai tutkintovastaavalle, joka antaa
suoritusmerkinnän.

Arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty

Arviointimenetelmät: Tuutorin perus- tai kansainväliseen koulutukseen osallistuminen. Vaihtoehtoisesti vertaisohjauksen osaamisen syventäminen joko a) tuutoroimalla kahden tai useamman lukuvuoden ajan tai b) osallistumalla liikuntatuutorikoulutukseen ja toimimalla yhtenä vuonna lisäksi myös liikuntatuutorina. Oman yksikön tuutorikokouksiin osallistuminen sekä oppimispäiväkirja ja raportti tuutoritoiminnasta.

Kirjallisuus: Tuutorin käsikirja, International tutor’s guide.

Y00038F Tuutorivastaavan opinnot, 5 op

Tavoitteet: Tuutorivastaavana toimiva opiskelija osaa toimia erilaisissa vuorovaikutus-, esiintymis- ja ryhmänohjaustilanteissa. Hän osaa organisoida ja koordinoida oman yksikkönsä opiskelijatuutoritoimintaa. Hän osaa analysoida vertaistensa tarpeita vertaisohjaukselle.

Sisältö: Tuutorivastaavan tehtävät ja vastuut, tuutorina toimiminen, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot,
ryhmän ohjaaminen ja neuvominen.

Esitietovaatimukset: Ei vaadittavia esitietoja.

Lisätiedot: Tämä opintojakso sisältää Y00040F Perustuutoroinnin tai Y00027E International tutoring’n
opintojakson. Tuutorivastaavan opintojaksoa suorittava opiskelija voi hakea opintopisteitä vain tästä
opintojaksosta.
Tuutoritoiminnasta kirjoitettava oppimispäiväkirja ja kuukausittainen raportti palautetaan opintoohjaajalle
tai tutkintovastaavalle ja OSAKOn koulutussihteerille. Koulutussihteeri suosittelee
opintojakson hyväksymistä tai hylkäämistä opinto-ohjaajalle tai tutkintovastaavalle, joka antaa
suoritusmerkinnän.

Arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty

Arviointimenetelmät: Tuutorin perus- tai kansainväliseen koulutukseen osallistuminen, tuutorivastaavana toimiminen yhden lukuvuoden ajan, oman yksikön tuutorikokouksien järjestäminen, OSAKOn tuutoritiimiin osallistuminen sekä oppimispäiväkirja sisältäen kuukausittaisen raportin tuutoritoiminnasta.

Kirjallisuus: Tuutorivastaavan käsikirja.