Tuutoroinnista haetaan opintopisteet opiskelijakunnalta. Voit hakea opintopisteitä, kun olet lopettanut aktiivisen tuutoroinnin. Käytä tätä ohjetta opintopisteiden hakemiseen.

Tuutorikoulutusten materiaalit ja tuutorioppaat löytyvät Moodlesta (tulossa).

Lisätiedot OSAKOn vertaisohjauksen ja koulutuksen asiantuntijalta.

Y00040F Vertaistuutorointi (3 op)

Tavoitteet: Vertaistuutoritoimintaan osallistuva opiskelija osaa toimia erilaisissa vuorovaikutus-, esiintymis- ja ryhmänohjaustilanteissa. Hän osaa organisoida vertaisohjaukseen liittyviä asioita ja suunnitella ajankäyttöään. Hän osaa analysoida vertaistensa tarpeita vertaisohjaukselle.

Sisältö: Vertaistuutorin tehtävät ja vastuut, tuutorina toimiminen, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot, ryhmän ohjaaminen ja neuvominen.

Esitietovaatimukset: Ei vaadittavia esitietoja.

Lisätiedot: Tuutoritoiminnasta kirjoitettava oppimispäiväkirja ja kuukausiraportti palautetaan OSAKOn vertaisohjauksen ja koulutuksen asiantuntijalle. Koulutussihteeri suosittelee opintojakson hyväksymistä tai hylkäämistä opinto-ohjaajalle, joka antaa suoritusmerkinnän.

Arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty

Arviointimenetelmät: Tuutorikoulutukseen osallistuminen, tuutorina toimiminen yhden lukuvuoden ajan, oman kampuksen tuutorikokouksiin osallistuminen sekä tuutoroinnin päättyessä oppimispäiväkirjan ja kuukausiraportin kirjoittaminen tuutoritoiminnasta.

Kirjallisuus: OSAKOn koulutusmateriaali ja Tuutorin käsikirja

Y00027E International tutoring (3 cr)

Objectives: Student who participates in international tutoring can work in different situations where skills in interaction, performing and group guidance are needed. Student knows how to organize the tutoring of her or his tutoree group and plan timetables accordingly. Student can interact with people from different countries in English.

Content: Duties and responsibilities of a tutor, working as a tutor, interaction and performing skills, group guidance and counseling, understanding cultural diversity.

Prerequisites: No prerequisites.

Further information: The study diary and monthly report of tutor activities has to be returned to OSAKO’s Specialist in Tutoring and Education. The Specialist recommends either pass or fail of the course to the international planning officer or a study counselor.

Evaluation criteria: Approved/failed

Requirements: Participation in international tutor training, working as an international tutor for one full academic year, participation in the tutor meetings arranged in student’s campus, and at the end of tutoring writing a study diary including a monthly report on tutor activities.

Literature: OSAKO’s training material and the International Tutor’s Guide

Y00039F Laaja vertaisohjaus (4 op)

Tavoitteet: Vertaisohjaukseen osallistuva opiskelija osaa toimia erilaisissa vuorovaikutus-, esiintymis- ja ryhmänohjaustilanteissa. Hän osaa organisoida vertaisohjaukseen liittyviä asioita ja suunnitella ajankäyttöään. Hän osaa analysoida vertaistensa tarpeita vertaisohjaukselle. Opiskelija ymmärtää opiskelukyvyn käsitteen osana opiskelijoiden vertaisohjausta.

Sisältö: Tuutorin tehtävät ja vastuu, kokemustuutorina tai hyvinvointituutorina toimiminen, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot, ryhmän ohjaaminen ja neuvominen, opiskelukyvyn käsite.

Esitietovaatimukset: Y00040F Vertaistuutorointi tai Y00027E International Tutoring

Lisätiedot: Opintojakso sisältää Vertaistuutorointi tai International Tutoring -opintojakson. Opiskelija voi hakea laajan vertaisohjauksen opintopisteitä, jos on toiminut suomen- tai englanninkielisenä vertaistuutorina vähintään kaksi vuotta tai on toiminut vertaistuutoroinnin lisäksi vähintään yhden vuoden hyvinvointituutorina. Tuutoritoiminnasta kirjoitettava oppimispäiväkirja ja kuukausraportti palautetaan OSAKOn vertaisohjauksen ja koulutuksen asiantuntijalle. Asiantuntija suosittelee opintojakson hyväksymistä tai hylkäämistä opinto-ohjaajalle, joka antaa suoritusmerkinnän.

 

Arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty

Arviointimenetelmät: Tuutorikoulutukseen osallistuminen sekä vaihtoehtoisesti vertaisohjauksen osaamisen syventäminen joko a) tuutoroimalla kahden tai useamman lukuvuoden ajan tai b) osallistumalla hyvinvointituutorikoulutukseen ja toimimalla yhtenä vuonna lisäksi myös hyvinvointituutorina. Oman kampuksen tuutorikokouksiin osallistuminen sekä oppimispäiväkirjan ja kuukaustiraportin kirjoittaminen tuutoritoiminnasta.

Kirjallisuus: OSAKOn koulutusmateriaalit, Tuutorin käsikirja / International tutor’s guide, Hyvinvointituutorin opas, Kokemustuutorin opas

Y00038F Tuutorivastaavan opinnot (5 op)

Tavoitteet: Tuutorivastaavana toimiva opiskelija osaa toimia erilaisissa vuorovaikutus-, esiintymis- ja ryhmänohjaustilanteissa. Hän osaa organisoida ja koordinoida oman kampuksensa opiskelijatuutoritoimintaa. Hän osaa analysoida vertaistensa tarpeita vertaisohjaukselle.

Sisältö: Tuutorivastaavan tehtävät ja vastuut, tuutorina toimiminen, vuorovaikutus- ja esiintymistaidot, ryhmän ohjaaminen ja neuvominen.

Esitietovaatimukset: Ei vaadittavia esitietoja.

Lisätiedot: Tämä opintojakso sisältää Y00040F Vertaistuutorointi tai Y00027E International tutoring opintojakson. Tuutorivastaavan opintojaksoa suorittava opiskelija voi hakea opintopisteitä vain tästä opintojaksosta.
Tuutoritoiminnasta kirjoitettava oppimispäiväkirja ja kuukausiraportti palautetaan OSAKOn vertaisohjauksen ja koulutuksen asiantuntijalle. Asiantuntija suosittelee opintojakson hyväksymistä tai hylkäämistä opinto-ohjaajalle, joka antaa suoritusmerkinnän.

Arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty

Arviointimenetelmät: Tuutorikoulutukseen osallistuminen, tuutorivastaavana toimiminen yhden lukuvuoden ajan, oman kampuksen tuutorikokousten järjestäminen, OSAKOn tuutoritiimiin osallistuminen sekä oppimispäiväkirjan ja kuukausiraportin kirjoittaminen tuutoritoiminnasta.

Kirjallisuus: OSAKOn koulutusmateriaalit, Tuutorin käsikirja / International tutor’s guide, Tuutorivastaavan käsikirja