Tutkinto-ohjelmatiimi on paras kanava vaikuttaa omaan koulutukseensa ammattikorkeakoulussa. Tiimit kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan tutkinto-ohjelmien sisällöstä ja rakenteesta kehittääkseen niitä. Tutkinto-ohjelmatiimissä keskustelu tapahtuu yhdessä henkilöstön sekä eri sidosryhmien edustajien kanssa.

Osallistumalla toimintaan saat vaikutusmahdollisuuden lisäksi kokemusta korkeakouluopintojen kehittämisestä ja korkeakouluhallinnosta. Arvokkaan kokemuksen lisäksi tutkinto-ohjelmatiimitoiminnasta on mahdollista saada myös opintopisteitä.

Lisätietoa tutkinto-ohjelmatiimien toiminnasta antaa hallituksen koulutuspoliittinen vastaava.

To-tiimitoiminta osana opintoja

Y00031F Opiskelijaedustaminen, 3 op

Tavoitteet: Opiskelija osaa tuottaa tietoa tutkinto-ohjelmatiimin toiminnasta muille opiskelijoille. Hän osaa arvioida oman tutkinto-ohjelman opiskelijoilta saatua palautetta tutkinto-ohjelmatiimin analysoitavaksi. Opiskelija osaa kertoa Oamkissa opiskelevan vaikuttamiskeinot ja miten niiden kautta voi vaikuttaa toiminnan kehittämiseen. Hän osaa tuottaa rakentavaa ja kehittävää palautetta sekä kertoa, miten opiskelijakysely ja opintojaksopalaute Oamkissa käsitellään ja mikä on opiskelijan rooli prosessissa. Hän osaa arvioida osaamisperustaisten opintosuunnitelmien ja opetuksen kehittämistä omassa tutkinto-ohjelmassa. Hän osaa soveltaa oppimiaan kokoustekniikan tietoja ja taitoja vastaaviin kokouksiin.

Sisältö: Tutkinto-ohjelmatiimin toiminta, laadunhallintajärjestelmä, rakentava palaute, opiskelijan vaikuttamiskeinot ammattikorkeakoulussa, kokoustekniikka, toiminnan kehittäminen.

Esitietovaatimukset: Ei vaadittavia esitietoja.

Lisätiedot: Opintopisteiden myöntämisestä päättää tutkinto-ohjelman tutkintovastaava. OSAKOn puolella vastuuhenkilönä toimii koulutussihteeri.

Arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty

Arviointimenetelmät: Opiskelija on käynyt opiskelijakunnan järjestämän, tutkinto-ohjelmatiimien jäsenille tarkoitetun koulutuksen; osallistunut säännöllisesti tiimin kokouksiin vuoden ajan; osallistunut kehittämistehtävän suunnitteluun ja toteutukseen; laatinut raportin oman osaamisensa kehittymisestä ja osaamistavoitteiden saavuttamisesta; laatinut tutkinto-ohjelmatiimin esityslistan tai muistion; osallistunut tutkinto-ohjelmatiimin uusien jäsenten rekrytointiin

Opetusmateriaali:
– Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Opiskelijaedustajan käsikirja
– Tutkinto-ohjelmatiimien toimintamalli
– Opiskelijakunnan tutkinto-ohjelmatiimien opiskelijajäsenten koulutuksen materiaalit

Opiskelijaedustajat to-tiimeissä

Listaa päivitetään