Tutkinto-ohjelmatiimi on paras kanava vaikuttaa omaan koulutukseensa ammattikorkeakoulussa. Tiimit kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan tutkinto-ohjelmien sisällöstä ja rakenteesta kehittääkseen niitä. Tutkinto-ohjelmatiimissä keskustelu tapahtuu yhdessä henkilöstön sekä eri sidosryhmien edustajien kanssa.

Jokainen Oamkissa tutkintoa suorittava opiskelija voi hakea mukaan tutkinto-ohjelmatiimiin opiskelijaedustajaksi. Opiskelijakunta järjestää opiskelijajäsenille syksyisin haun ja koulutuksen. Osallistumalla tutkinto-ohjelmatiimin toimintaan saat vaikutusmahdollisuuden lisäksi kokemusta korkeakouluopintojen kehittämisestä ja korkeakouluhallinnosta. Arvokkaan kokemuksen lisäksi voit hakea opintopisteitä opiskelijaedustamisen 3op opintojaksosta. Katso ohje opintopisteiden hakemiseen täältä.

Lisätietoa tutkinto-ohjelmatiimien toiminnasta antaa hallituksen koulutuspoliittinen vastaava.

To-tiimitoiminta osana opintoja

Y00031F Opiskelijaedustaminen, 3 op

Tavoitteet: Opiskelija osaa tuottaa tietoa tutkinto-ohjelmatiimin toiminnasta muille opiskelijoille. Hän osaa arvioida oman tutkinto-ohjelman opiskelijoilta saatua palautetta tutkinto-ohjelmatiimin analysoitavaksi. Opiskelija osaa kertoa Oamkissa opiskelevan vaikuttamiskeinot ja miten niiden kautta voi vaikuttaa toiminnan kehittämiseen. Hän osaa tuottaa rakentavaa ja kehittävää palautetta sekä kertoa, miten opiskelijakysely ja opintojaksopalaute Oamkissa käsitellään ja mikä on opiskelijan rooli prosessissa. Hän osaa arvioida opetuksen ja osaamisperustaisten opintosuunnitelmien kehittämistä omassa tutkinto-ohjelmassaan. Hän osaa soveltaa oppimiaan kokoustekniikan tietoja ja taitoja vastaaviin kokouksiin.

Sisältö: Tutkinto-ohjelmatiimin toiminta, laadunhallintajärjestelmä, rakentava palaute, opiskelijan vaikuttamiskeinot ammattikorkeakoulussa, kokoustekniikka, toiminnan kehittäminen

Esitietovaatimukset: Ei vaadittavia esitietoja.

Lisätiedot: Opiskelijaedustajana toimimisesta kirjoitettava oppimispäiväkirja palautetaan OSAKOn vertaisohjauksen ja koulutuksen asiantuntijalle. Asiantuntija suosittelee opintojakson hyväksymistä tai hylkäämistä tutkinto-ohjelman tutkintovastaavalle, joka antaa suoritusmerkinnän.

Arviointikriteerit: Hyväksytty/hylätty

Arviointimenetelmät: Opiskelija on käynyt opiskelijakunnan järjestämän, tutkinto-ohjelmatiimien jäsenille tarkoitetun koulutuksen; osallistunut säännöllisesti tiimin kokouksiin vuoden ajan; laatinut tutkinto-ohjelmatiimin esityslistan tai muistion; osallistunut kehittämistehtävän suunnitteluun ja toteutukseen; osallistunut tutkinto-ohjelmatiimin uusien jäsenten rekrytointiin; laatinut oppimispäiväkirjan oman osaamisensa kehittymisestä ja osaamistavoitteiden saavuttamisesta.

Opetusmateriaali:
– Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Opiskelijaedustajan käsikirja
– Tutkinto-ohjelmatiimien toimintamalli
– Opiskelijakunnan tutkinto-ohjelmatiimien opiskelijajäsenten koulutuksen materiaalit

Opiskelijaedustajat to-tiimeissä

Listaa päivitetään