Mitä on tuutorointi?

Opiskelijatuutoroinnilla eli vertaistuutoroinnilla tarkoitetaan opiskelijoiden toimimista vertaisohjaajina toisille opiskelijoille. Opiskelijatuutorointi on osa Oamkin opintojen ohjausta ja sen koordinoinnista vastaa OSAKO. Tuutoritoiminnalla vaikutetaan opiskelijoiden viihtyvyyteen, ryhmäytymiseen ja opintoihin sitoutumiseen.

Opiskelijatuutorointi on aktiivisinta opiskelun alkuvaiheessa, jolloin tuutorit ovat vastaanottamassa uusia opiskelijoita heidän ensimmäisinä opiskelupäivinään. Tuutorit ovat aloittavien opiskelijoiden tukena heidän koko ensimmäisen opiskeluvuotensa ajan. Opiskelijatuutorit toimivat omien kokemustensa tuoman osaamisen perusteella ja tuutorin vahvuutena on, että hän puhuu “samaa kieltä” opiskelijoiden kanssa. Tuutorit toimivat yhteistyössä muun opiskelijoiden ohjauksesta vastaavan henkilöstön kanssa ja he tuovat esille opiskelijoiden näkökulmaa ammattikorkeakouluopiskeluun.

Tuutoroinnin sanastoa

VERTAISTUUTOROINTI on suomenkielisten tutkinto-opiskelijoiden vertaisohjausta ja keskittyy pääosin opiskelijoiden ensimmäiseen lukuvuoteen.

KANSAINVÄLINEN TUUTOROINTI on ulkomaalaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden vertaisohjausta englanniksi. Kv-tuutorit tutustuttavat opiskelijat Oulun kaupunkiin sekä opiskeluun Oamkissa ja Suomessa elämiseen.

HYVINVOINTITUUTOROINTI on vertais- tai kv-tuutorin ja hyvinvointituutorin koulutukset käyneiden tuutoreiden tekemää laajempaa vertaisohjausta. Hyvinvointituutorit ohjaavat opiskelijoita voimaan paremmin liikunta- ja kulttuuripalveluiden avulla. Näistä tärkeimpänä ovat korkeakoululiikunnan aktiviteetit.

KOKEMUSTUUTOROINTI tarkoittaa jotain ylläolevista tuutoroinnin muodoista jatkettuna opiskelijoiden ensimmäisen vuoden jälkeisille lukuvuosille esim. opinnäytetyöhön, harjoitteluun tai muuhun opiskeluun liittyvän ongelman ennaltaehkäisemiseksi. Kokemustuutorina voit jatkaa tuutorointiasi vaikka opintojen loppuun asti!

TUUTORIVASTAAVA on opiskelija, joka toimii koulutusosastossaan tuutoreiden yhteyshenkilönä ja koordinoi tuutoritoimintaa yhdessä opintojen ohjaajan, opettajatuutoreiden ja OSAKOn kanssa. Jokaisella ammattikorkeakoulun koulutusosastolla on oma tuutorivastaava, joka  vastaa tuutoroinnista yleensä myös koulutusalajärjestönsä hallituksessa. Tuutorivastaavat järjestävät koulutusosastollaan tuutoritapaamisia yhteistyössä opintojen ohjaajien kanssa. Tuutorivastaavat ovat ensimmäinen taho, johon tuutorit voivat olla yhteydessä apua ja ohjeistusta tarvitessaan. Tuutorivastaavat edustavat omaa koulutusosastoaan OSAKOn tuutoritiimissä.