Mitä on tuutorointi?

Opiskelijatuutoroinnilla eli vertaistuutoroinnilla tarkoitetaan opiskelijoiden toimimista vertaisohjaajina toisille opiskelijoille. Opiskelijatuutorointi on osa Oamkin opintojen ohjausta ja sen koordinoinnista vastaa OSAKO. Tuutoritoiminnalla vaikutetaan opiskelijoiden viihtyvyyteen, ryhmäytymiseen ja opintoihin sitoutumiseen.

Opiskelijatuutorointi on aktiivisinta opiskelun alkuvaiheessa, jolloin tuutorit ovat vastaanottamassa uusia opiskelijoita heidän ensimmäisinä opiskelupäivinään. Tuutorit ovat uusien opiskelijoiden tukena heidän koko ensimmäisen opiskeluvuotensa ajan. Opiskelijatuutori toimii omien kokemustensa tuoman osaamisen perusteella ja tuutorin vahvuutena on, että hän puhuu “samaa kieltä” opiskelijoiden kanssa. Tuutorit toimivat yhteistyössä muun opiskelijoiden ohjauksesta vastaavan henkilöstön kanssa ja he tuovat esille opiskelijoiden näkökulmaa ammattikorkeakouluopiskeluun.

Tuutoroinnin sanastoa

VERTAISTUUTOROINTI on suomenkielisten tutkinto-opiskelijoiden vertaisohjausta ja keskittyy pääosin opiskelijoiden ensimmäiseen lukuvuoteen.

KANSAINVÄLINEN TUUTOROINTI on ulkomaalaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden vertaisohjausta englanniksi. Kv-tuutorit tutustuttavat opiskelijat Oulun kaupunkiin sekä opiskeluun Oamkissa ja Suomessa elämiseen.

HYVINVOINTITUUTOROINTI on tuutorointia, jota tekee perus- tai kv-tuutori, joka on lisäksi käynyt hyvinvointituutorikoulutuksen. Hyvinvointituutorit ohjaavat opiskelijoita voimaan paremmin liikunta- ja kulttuuripalveluiden avulla. Näistä tärkeimpänä ovat korkeakoululiikunnan aktiviteetit.

KOKEMUSTUUTOROINTI tarkoittaa jotain ylläolevista tuutoroinnin muodoista jatkettuna opiskelijoiden ensimmäisen vuoden jälkeisille lukuvuosille esim. opinnäytetyöhön, harjoitteluun tai muuhun opiskeluun liittyvän ongelman ennaltaehkäisemiseksi.

TUUTORIVASTAAVA on opiskelija, joka toimii koulutusosastossaan tuutoreiden yhteyshenkilönä ja koordinoi tuutoritoimintaa yhdessä opintojen ohjaajan, opettajatuutoreiden ja OSAKOn kanssa. Jokaisella ammattikorkeakoulun koulutusosastolla on oma tuutorivastaava, joka yleensä vastaa tuutoroinnista myös koulutusalajärjestönsä hallituksessa. Tuutorivastaavat järjestävät koulutusosastollaan tuutoritapaamisia yhteistyössä opintojen ohjaajien kanssa. Tuutorivastaavat ovat ensimmäinen taho, johon tuutorit voivat olla yhteydessä apua ja ohjeistusta tarvitessaan. Tuutorivastaavat edustavat omaa koulutusosastoaan OSAKOn tuutoritiimissä.

MARKKINOINTITUUTOROINTI on Oamkin opiskelijoille oiva tapa saada kokemusta markkinoinnista ja esiintymisestä. Markkinointituutorit esittelevät Oamkin opintotarjontaa ja opiskeluelämää potentiaalisille Oamkiin hakeville, kuten toisen asteen opiskelijoille. Oamkin viestintäpalvelut kouluttavat markkinointituutorit. Jos haluat markkinointituutoriksi, ota yhteyttä Oamkin viestintäpalveluihin.